Zarząd informuje, że w dniu 12.04.2023 r. podpisał z hurtownią farmaceutyczną („Partner”) umowę o intencji współpracy, poufności i zakazie konkurencji oraz obejścia (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Emitent docelowo zamierza pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego (ang. Marketing Autorization Holder, dalej: „MAH”) i zamierza uzyskać pozwolenie wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na wprowadzanie do obrotu konopi medycznych, czyli tzw. marihuany medycznej w celu jej dystrybucji w aptekach (dalej: „Surowiec”) albo uzyskać prawa do dystrybucji Surowców, dla których podmiotem odpowiedzialnym na terenie Polski jest podmiot trzeci.
Partner posiada odpowiednią wiedzę, pomieszczenia, pracowników, zezwolenia oraz pozostałe zasoby niezbędne do importu Surowców, ich transportu z krajów Unii Europejskiej do Polski, a także ich przechowywania i dystrybucji do aptek w Polsce.
W Umowie strony przewidują możliwą współpracę na polach dystrybucji i marketingu produktu oraz szkoleń farmaceutów i lekarzy.
Strony zamierzają nawiązać współpracę w dwóch modelach biznesowych:
a. Emitent nie będzie pełnił roli MAH;
b. Emitent będzie pełnił rolę MAH – w tym przypadku strony zamierzają zawrzeć umowy serwisową i jakościową, których celem jest zapewnienie przez Hurtownię importu, transportu, przechowywania i dystrybucji Surowców.

Partner zobowiązał się, iż w okresie od podpisania Umowy oraz w ciągu 3 lat od jej rozwiązania:
a) nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, której zakres został uzgodniony na mocy Umowy.
b) nie będzie zabiegał o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dostawcami Surowca lub Produktu wskazanymi przez Emitenta;
c) nie będzie zabiegał, nawoływał ani zachęcał, do nie korzystania z towarów lub usług oferowanych przez Emitenta;
d) nie będzie nawoływał ani zachęcał, ani też nie będzie próbował nawoływać ani zachęcać do zakończenia stosunku zatrudnienia w Emitenta, żadnej osoby zatrudnionej przez Emitenta, na podstawie jakiegokolwiek rodzaju zatrudnienia oraz do podejmowania czynności na rzecz innego podmiotu (nie dotyczy umów B2B w zakresie konsultingu);
e) nie będzie prowadził innych działań mogących skutkować obejściem zawartego w Umowie zakazu konkurencji lub obejścia Emitenta.

Do czasu w którym Emitent uruchomi własną hurtownię (Raport ESPI nr 5/2023 z dnia 30.03.2023 r.) oraz uzyska pierwszą licencję jako MAH, Partner będzie jednocześnie importerem i dystrybutorem. Po uruchomieniu własnej hurtowni i/lub uzyskaniu statusu MAH, zasady współpracy z Partnerem zostaną renegocjowane.
Umowa stanowi jedynie wyraz intencji stron do zawarcia definitywnej umowy i nie tworzy prawnie wiążącego zobowiązania jakiejkolwiek natury, w szczególności fakt jej podpisania, nie może być uznawany za zawarcie umowy przedwstępnej zgodnie z kodeksem cywilnym. Prawnie wiążące zobowiązania powstaną dopiero po zawarciu ostatecznych umów o czy Emitent będzie informował w odpowiednich raportach bieżących.

Zarząd informuje, iż w dniu 30.03.2023 r. podpisał akt założycielski spółki THC Pharma S.A., która będzie ubiegać się w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym („GIF”) o zgodę na wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Kapitał zakładowy THC Pharma S.A. został określony na 100.000,00 zł, który dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Cena emisyjna akcji jest równa wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym.

Spółka objęła 50% akcji w w/w spółce, podczas gdy drugie 50% objęła spółka Cannabis Poland S.A. również notowana na NewConnect.

Zgodnie z przepisami, GIF powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w ciągu 90 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (bieg terminu rozpatrzenia wniosku ulega każdorazowo zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień).

Prowadzenie własnej hurtowni pozwoli Spółce kontrolować import i dystrybucję marihuany medycznej, konsolidować wyniki sprzedaży oraz zyskać na marży.

Szacowany czas uruchomienia hurtowni to czwarty kwartał 2023 roku, co związane jest m.in. z koniecznością pozyskania odpowiedniego lokalu oraz jego adaptacją, przygotowaniem i wdrożeniem wymaganych prawem procedur oraz zatrudnieniem zespołu.

Dodatkowo przy obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi potrzebne jest dodatkowe pozwolenie GIF działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu lub dystrybucji środków odurzających.

Zamiarem wspólników ww. spółki, jest wprowadzenie jej akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż dotychczasowy adres siedziby (ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa) uległ zmianie na następujący: ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa.

W dniu 9 lutego 2023 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z dniem 9 lutego 2023 r. Pana Dariusz Ciecierskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jako powód rezygnacji wskazano zaangażowanie w inny projekt, który nie pozwoli na łączenie funkcji członka Rady Nadzorczej z innymi obowiązkami.

Zarząd informuje, iż w dniu 19.01.2023 roku złożył „Dar Zdrowia” sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o dystrybucję na wyłączność testów do samokontroli, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zarząd zaznacza, iż ww. umowa została zawarta na czas nieokreślony i zgodnie z jej treścią każda ze stron miała prawo rozwiązać umowę za okresem wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Zarząd informuje, iż w dniu 18.01.2023 roku zawarł umowę pożyczki z zagranicznym podmiotem, na mocy której Emitent zobowiązał się przenieść na własność pożyczkobiorcy 700.000 akcji Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („CBD”), a pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić Spółce taką samą liczbę akcji CBD, tego samego rodzaju i inkorporujących te same prawa co akcje pożyczane („Akcje”).
Z tytułu przeniesienia Akcji przez Emitenta na pożyczkobiorcę, pożyczkobiorca zobowiązał się do zapłaty Emitentowi wynagrodzenia w wysokości 12.000 zł rocznie. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej za każdy poszczególny rok kalendarzowy będzie wypłacane w terminie dni po zakończeniu danego okresu.

Zwrot ww. akcji ma nastąpić w terminie do dnia 18.01.2024 roku i może zostać zrealizowany poprzez (1) przeniesienie na Emitenta akcji CBD wprowadzonych do ASO rynek NewConnect albo (2) przeniesienie na Emitenta akcji nowej emisji CBD, niewprowadzonych do ASO rynek NewConnect oraz alternatywnie (3) zapłatę iloczynu liczby pożyczanych akcji i kursu zamknięcia akcji CBD w dniu 31.12.2023 roku przy czym nie mniej niż 250.000,00 zł.

Zarząd podkreśla, że w ramach umowy pożyczki, w przypadku nie wywiązania się z zobowiązania do zwrotu ww. akcji na zasadach wskazanych powyżej przez pożyczkobiorcę, została ustanowiona kara umowna w kwocie 250.000 zł.

Zarząd Hemp & Health S.A. niniejszym prezentuje strategię rozwoju Spółki na lata 2023-2024.
Aby zapoznać się ze strategią kliknij tutaj.

Z dniem 25 listopada 2022 roku zawarł z podmiotem z branży farmaceutycznej („Partner”) list intencyjny, którego celem jest przyjęcie przez Partnera roli dystrybutora marihuany medycznej zawierającej ponad 0,3% THC w oparciu o posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, natomiast Emitent będzie podmiotem odpowiedzialnym MAH (Marketing Authorisation Holder) oraz importerem do Polski marihuany medycznej zawierającej ponad 0,3% THC w oparciu o uzyskane w terminie późniejszym stosowne zezwolenia przed URPL i GIF.
List intencyjny wchodzi w życie z dniem jego zawarcia. Kolejnym krokiem ustalonym przez strony jest podpisanie właściwej umowy dystrybucyjnej.

List intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji stron do zawarcia definitywnej umowy i nie tworzy prawnie wiążącego zobowiązania jakiejkolwiek natury, w szczególności fakt jego podpisania, nie może być uznawany za zawarcie umowy przedwstępnej zgodnie z kodeksem cywilnym. Prawnie wiążące zobowiązania powstaną dopiero po zawarciu ostatecznej umowy.

W dniu 22 listopada 2022 r. zawarł z EQ1 sp. z o.o., umowę na doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii H Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku NewConnect, sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy przy wprowadzeniu Akcji do obrotu na NewConnect („Umowa”).

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Umowa została zawarta na okres dwunastu miesięcy od dnia zawarcia, z zastrzeżeniem że niniejsza Umowa zostaje wykonana i rozwiązana z upływem dnia pierwszego notowania Akcji na NewConnect.

 dniu 9.11.2022 r. odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS o wpisie z dniem 08.11.2022 r. zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Na podstawie złożonego oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego i dostosowaniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki z dnia 14.09.2022 roku, Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w §3 ust. 5 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.07.2022 roku, dookreślił wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H tj. dokonano następujących zmian w statucie Spółki:

1) w § 8 ust. 1 statutu Spółki:
słowa:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.922.000 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) i dzieli się na 39.220.000 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

zastąpiono następującym brzmieniem:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 7.231.283,90 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 72.312.839 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

2) w § 8 ust. 2 statutu Spółki:
słowa:
„2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:
1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
3) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
5) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
6) 7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
8) 2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

zastąpiono następującym brzmieniem:
„2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:
1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
3) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
5) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
6) 7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
8) 2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
9) 33.092.839 (trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

W dniu 29.09.2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta otrzymała oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta od Pana Radomira Woźniaka, w następstwie czego przestał być on również członkiem Rady delegowanym do wykonywania funkcji członka Zarządu Emitenta.

W związku z zaistniałą rezygnacją członka Rady Nadzorczej Emitenta i zmniejszeniem się składu Rady poniżej pięciu członków, zgodnie z treścią §21 ust. 3 statutu Spółki, w dniu 29.09.2022 roku podjęta została uchwała w sprawie powołania nowej osoby w miejsce ustępującego członka (kooptacja).

Powołany do składu Rady Nadzorczej został:
1/ Włodzimierz Stępkowski

W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
1/ Jarosław Grzechulski,
2/ Dariusz Ciecierski,
3/ Damian Goryszewski,
4/ Jarosław Siudy,
5/ Włodzimierz Stępkowski,

Emitent ponadto informuje, iż w dniu 29.09.2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Radomira Woźniaka do Zarządu Emitenta i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 08.07.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 21.07.2022 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 09.09.2022 roku.

2) Data przydziału akcji:

09.09.2022 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe oraz objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego).

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 39.220.000 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

1/ Liczba zapisów na akcje objętych na podstawie zapisów podstawowych nie uległa redukcji,
2/ Liczba zapisów akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych nie uległa redukcji,
3/ Liczba zapisów akcji objętych w ramach zaproszenia Zarządu nie uległa redukcji,

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

1/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 12.234.930 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści),
2/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 17.887.909 (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięć),
3/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 2.970.000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy)

Suma objętych akcji serii H: 33.092.839 (trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Poziom objęcia emisji akcji serii H: 84,38% proc. (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści osiem setnych procent).


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

0,10 zł (dziesięć groszy).

6a) Informacje sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii H zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 510 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 116 osób w transzy zapisu dodatkowego,
- 7 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 510 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 116 osób w transzy zapisu dodatkowego,
- 7 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

- w transzy zapisów podstawowych - nie dotyczy,
- w transzy zapisu dodatkowego - nie dotyczy,
- w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h. – 1 osoba

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

1/ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00 zł
2/ wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
3/ sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy.
4/ promocji oferty: nie dotyczy.
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Poniesione przez Spółkę koszty Emisji w kwocie 10.000,00 zł zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki w ten sposób, iż kwota ta pomniejsza kapitał zapasowy Spółki.

Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Aktualności

Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Dodano: 16.11.2023

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").W ramach... Czytaj więcej

Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta oraz zawarcie listu intencyjnego.

Dodano: 09.11.2023

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie... Czytaj więcej

Strategia Spółki na lata 2024-2025

Dodano: 08.11.2023

Zarząd Hemp & Health S.A. prezentuje strategię rozwoju Spółki na lata 2024-2025. W nadchodzących latach Spółka planuje w ramach swojej Grupy Kapitałowej (GK) skoncentrować się na stworzeniu i zarządzaniu pełnym łańcuchem... Czytaj więcej

Rezygnacja z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną

Dodano: 04.11.2023

Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną. Decyzja wynika z faktu uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez THC Pharma S.A., to jest spółkę... Czytaj więcej

Uzyskanie zgody na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez spółkę z grupy kapitałowej

Dodano: 02.11.2023

W dniu 01/11/2023 roku powziął informację o wpłynięciu decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (“GIF”) dotyczącej udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez spółkę THC Pharma S.A. w której Emitent posiada akcje... Czytaj więcej

Podpisanie umowy z dostawcą marihuany medycznej przez spółkę stowarzyszoną

Dodano: 06.10.2023

W dniu 06.10.2023 spółka stowarzyszona Emitenta, to jest THC Pharma S.A., w której Emitent posiada 50% kapitału zakładowego i głosów, podpisała z niemieckim dystrybutorem konopi medycznych („Sprzedawca”) umowę na wyłączność... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
Jana Styki 23
03-928 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

Formularz kontaktowy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2023 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Health S.A.