W dniu 22 listopada 2022 r. zawarł z EQ1 sp. z o.o., umowę na doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii H Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku NewConnect, sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy przy wprowadzeniu Akcji do obrotu na NewConnect („Umowa”).

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Umowa została zawarta na okres dwunastu miesięcy od dnia zawarcia, z zastrzeżeniem że niniejsza Umowa zostaje wykonana i rozwiązana z upływem dnia pierwszego notowania Akcji na NewConnect.

 dniu 9.11.2022 r. odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS o wpisie z dniem 08.11.2022 r. zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Na podstawie złożonego oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego i dostosowaniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki z dnia 14.09.2022 roku, Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w §3 ust. 5 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.07.2022 roku, dookreślił wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H tj. dokonano następujących zmian w statucie Spółki:

1) w § 8 ust. 1 statutu Spółki:
słowa:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.922.000 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) i dzieli się na 39.220.000 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

zastąpiono następującym brzmieniem:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 7.231.283,90 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 72.312.839 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

2) w § 8 ust. 2 statutu Spółki:
słowa:
„2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:
1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
3) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
5) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
6) 7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
8) 2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

zastąpiono następującym brzmieniem:
„2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:
1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
3) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
5) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
6) 7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
8) 2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
9) 33.092.839 (trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

W dniu 29.09.2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta otrzymała oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta od Pana Radomira Woźniaka, w następstwie czego przestał być on również członkiem Rady delegowanym do wykonywania funkcji członka Zarządu Emitenta.

W związku z zaistniałą rezygnacją członka Rady Nadzorczej Emitenta i zmniejszeniem się składu Rady poniżej pięciu członków, zgodnie z treścią §21 ust. 3 statutu Spółki, w dniu 29.09.2022 roku podjęta została uchwała w sprawie powołania nowej osoby w miejsce ustępującego członka (kooptacja).

Powołany do składu Rady Nadzorczej został:
1/ Włodzimierz Stępkowski

W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
1/ Jarosław Grzechulski,
2/ Dariusz Ciecierski,
3/ Damian Goryszewski,
4/ Jarosław Siudy,
5/ Włodzimierz Stępkowski,

Emitent ponadto informuje, iż w dniu 29.09.2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Radomira Woźniaka do Zarządu Emitenta i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 08.07.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 21.07.2022 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 09.09.2022 roku.

2) Data przydziału akcji:

09.09.2022 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe oraz objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego).

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 39.220.000 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

1/ Liczba zapisów na akcje objętych na podstawie zapisów podstawowych nie uległa redukcji,
2/ Liczba zapisów akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych nie uległa redukcji,
3/ Liczba zapisów akcji objętych w ramach zaproszenia Zarządu nie uległa redukcji,

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

1/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 12.234.930 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści),
2/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 17.887.909 (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięć),
3/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 2.970.000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy)

Suma objętych akcji serii H: 33.092.839 (trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Poziom objęcia emisji akcji serii H: 84,38% proc. (osiemdziesiąt cztery i trzydzieści osiem setnych procent).


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

0,10 zł (dziesięć groszy).

6a) Informacje sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii H zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 510 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 116 osób w transzy zapisu dodatkowego,
- 7 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 510 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 116 osób w transzy zapisu dodatkowego,
- 7 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

- w transzy zapisów podstawowych - nie dotyczy,
- w transzy zapisu dodatkowego - nie dotyczy,
- w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h. – 1 osoba

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

1/ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00 zł
2/ wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
3/ sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy.
4/ promocji oferty: nie dotyczy.
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Poniesione przez Spółkę koszty Emisji w kwocie 10.000,00 zł zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki w ten sposób, iż kwota ta pomniejsza kapitał zapasowy Spółki.

Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd Hemp&Health S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z otrzymanym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych raportem przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii H, kwota wpłat na pokrycie akcji serii H wynosi 3.012.283,90 zł. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie harmonogramu oferty publicznej prowadzonej w związku z emisją akcji serii H Spółki w zakresie daty przydziału akcji serii H, poprzez zmianę ww. daty z dnia 24 sierpnia 2022 r. na dzień 9 września 2022 r.

Jednocześnie, Zarządu Spółki informuje, iż zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych pozostałe akcje serii H nieobjęte w ramach prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, przydzieli według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Przyjmowanie zapisów na akcje serii H nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów odbywać się będzie w dniach od 24 sierpnia 2022 r. do dnia 8 września 2022 r.

Suplement obejmujący ww. zmiany harmonogramu opublikowano pod adresem: www.hempandhealth.pl/pl/dokument-ofertowy

Z dniem 8 sierpnia 2022 r. zawarł trójstronną umowę o poufności i zakazie konkurencji (Umowa) z kanadyjską firmą pozyskującym dla Emitenta dostawców surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego (Agent) oraz kanadyjskim producentem w/w surowca farmaceutycznego (Producent).

Agent ma za zadanie poszukiwać na rynku Ameryki Północnej oraz Południowej możliwie najlepsze oferty surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów zawierających pełną gamę produktów od 10% do 30% THC (Produkty), czyli tzw. marihuany medycznej oraz pozyskiwanie dokumentacji oraz wsparcie procesu uzyskania przez Hemp&Health licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), jak również w innych krajach Unii Europejskiej.

Celem nawiązania współpracy oraz podpisania kolejnej umowy dotyczącej importu marihuany medycznej jest dywersyfikacja dostawców oraz producentów z różnych kontynentów, co pozwoli Emitentowi zmniejszyć ryzyko utraty możliwości importu i sprzedaży Produktów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności związanych z produkcją lub dostawą Produktów od jednego z dostawców. Przedmiotowa Umowa dotyczy importu marihuany medycznej z Kanady. Przedmiotem umowy jest zachowanie w poufności wszelkich informacji ujawnionych przez strony w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia. Umowa obowiązuje przez okres 5 lat. Zawarcie Umowy nie rodzi po żadnej ze stron zobowiązań finansowych, natomiast jest pierwszym formalnym etapem w negocjacjach związanych z rozpoczęciem współpracy Emitenta, Agenta i Producenta.

Zarząd zaznacza, iż rozpoczęcie dystrybucji marihuany medycznej jest strategicznym celem działalności Emitenta oraz będzie miało istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta Zarząd przewiduje iż w początkowym okresie po rozpoczęciu dystrybucji import Produktów wyniesie co najmniej 120 kg na miesiąc. Zarząd zaznacza, iż w chwili obecnej wzrasta zapotrzebowanie na marihuanę medyczną w polskich aptekach oraz nie wyklucza możliwości sprzedaży Produktów z wysoką zawartością THC w innych krajach Unii Europejskiej.

W dniu dzisiejszym otrzymała datowane na 30.07.2022 roku oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta od Pana Michała Hazubskiego. Wskazanym w oświadczeniu powodem rezygnacji jest zaangażowanie się w inny projekt, który nie pozwoli na łączenie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z innymi obowiązkami.

Spółka ponadto informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu jednego ze swoich członków tj. Pana Radomira Woźniaka do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres 3 (trzech) miesięcy.

 

W związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru,
Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie
publikuje poniżej treść dokumentu ofertowego w rozumieniu art. 37a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz spółkach publicznych oraz formularz zapisu na akcje, o których mowa powyżej. 

Ponadto, Zarząd  Hemp&Health S.A. wskazuje,
iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii H jest dokument ofertowy, opublikowany na stronie Emitenta (odnośnik poniżej),
wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Osoby zainteresowane objęciem akcji serii H w ramach puli zarządu
proszone są o kontakt mejlowy pod adresem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Pliki do pobrania:

Dokument Ofertowy

Dokument Ofertowy - SUPLEMENT NR 1

Formularz zapisu

Tekst jednolity statutu

Raport za rok 2021

 

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII, ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

PRZECHODZĄC DALEJ
SKŁADAJĄ PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE ZAMIESZKUJĄ ANI NIE MAJĄ SIEDZIBY W ŻADNYM INNYM Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA, ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”), A TAKŻE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PAŃSTWO NIE PRZEKAZYWAĆ ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI ŻADNEJ OSOBIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TAKA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA. PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

 

PRZECHODZĘ DALEJ

W dniu 29 czerwca 2022 roku Zarząd zawarł umowę z kolejnym partnerem z siedzibą w Chinach na podstawie, której Emitent został autoryzowanym dystrybutorem na Polskę oraz może sprzedawać w pozostałych krajach testy antygenowe do samokontroli wykrywające jednocześnie covid-19 i grypę typu A/B (tzw. 'testy combo') („Umowa”).
Ceny produktów objętych Umową uzależnione będą od wielkości zamówień. Emitent prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami na ww. produkty.
Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i obowiązuje przez okres sześciu miesięcy.

W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd zawarł z zakładem farmaceutycznym („Partner”) list intencyjny, którego celem jest przygotowanie kompletu dokumentów obejmujących umowy: 1) o zakazie konkurencji 2) serwisowej (technicznej) i 3) dystrybucyjnej, której przedmiotem będzie przyjęcie przez Partnera roli oficjalnego dystrybutora konopi medycznych zawierających ponad 0,3% THC w oparciu o uzyskane w terminie późniejszym przez Emitenta stosowne zezwolenia przed URPL i GIF.

Partner jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce podmiotów z branży farmaceutycznej, jest producentem wyrobów medycznych, leków gotowych, jak również suplementów diety i kosmetyków oraz posiada wieloletnie doświadczenie w rejestracji w Polsce leków i substancji recepturowych, co będzie znaczącym wsparciem merytorycznym dla zespołu Emitenta w procesach rejestracji wybranych produktów.

List intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji stron do zawarcia definitywnej umowy i nie tworzy prawnie wiążącego zobowiązania jakiejkolwiek natury, w szczególności fakt jego podpisania, nie może być uznawany za zawarcie umowy przedwstępnej zgodnie z kodeksem cywilnym. Prawnie wiążące zobowiązania powstaną dopiero po zawarciu ostatecznych umów.

Zarząd HempAndHealth S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku zawarł umowę z partnerem z siedzibą w Chinach na podstawie, której Emitent został autoryzowanym dystrybutorem na Polskę i Unię Europejską m.in. testów PCR na obecność wirusów monkeypox (małpia ospa) oraz orthopox (ospa prawdziwa, ospa krowia, ospa końska, ospa wielbłądzia) (Umowa). Ceny produktów objętych Umową uzależnione będą od wielkości zamówień. Emitent prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami na ww. produkty.
Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i obowiązuje przez okres jednego roku. Umowa zawiera zapisy dotyczące możliwości przedłużenia Umowy o kolejny rok.

Aktualności

Pytania do Spółki

Dodano: 12.05.2024

Pytania zadawane spółce wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę. 09/07/2024 PYTANIE: W raporcie nr EBI 15/2023 z dnia 14.11.2023 r. poinformowaliście Państwo  o podpisaniu w dniu 6.11.2023 r. listu o poufności z... Czytaj więcej

Liczba recept na marihuanę medyczną rośnie lawinowo - rynekzdrowia.pl

Dodano: 20.04.2024

Wzrost zainteresowania medyczną marihuaną w Polsce jest ogromny, czego dowodem są dane ekonomiczne: w 2019 roku wydano 2909 recept na marihuanę, natomiast w 2023 roku liczba ta wzrosła do 276... Czytaj więcej

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia plantacji m…

Dodano: 22.01.2024

W dniu dzisiejszym Zarząd zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego... Czytaj więcej

Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Dodano: 16.11.2023

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").W ramach... Czytaj więcej

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psy…

Dodano: 13.11.2023

Zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N... Czytaj więcej

Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta oraz zawarcie listu intencyjnego.

Dodano: 09.11.2023

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
Jana Styki 23
03-928 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524
biuro@HHSA.pl

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

© 2023 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Health S.A.