Zarząd Hemp&Health S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z otrzymanym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych raportem przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii H, kwota wpłat na pokrycie akcji serii H wynosi 3.012.283,90 zł. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie harmonogramu oferty publicznej prowadzonej w związku z emisją akcji serii H Spółki w zakresie daty przydziału akcji serii H, poprzez zmianę ww. daty z dnia 24 sierpnia 2022 r. na dzień 9 września 2022 r.

Jednocześnie, Zarządu Spółki informuje, iż zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych pozostałe akcje serii H nieobjęte w ramach prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, przydzieli według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Przyjmowanie zapisów na akcje serii H nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów odbywać się będzie w dniach od 24 sierpnia 2022 r. do dnia 8 września 2022 r.

Suplement obejmujący ww. zmiany harmonogramu opublikowano pod adresem: www.hempandhealth.pl/pl/dokument-ofertowy

Z dniem 8 sierpnia 2022 r. zawarł trójstronną umowę o poufności i zakazie konkurencji (Umowa) z kanadyjską firmą pozyskującym dla Emitenta dostawców surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego (Agent) oraz kanadyjskim producentem w/w surowca farmaceutycznego (Producent).

Agent ma za zadanie poszukiwać na rynku Ameryki Północnej oraz Południowej możliwie najlepsze oferty surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów zawierających pełną gamę produktów od 10% do 30% THC (Produkty), czyli tzw. marihuany medycznej oraz pozyskiwanie dokumentacji oraz wsparcie procesu uzyskania przez Hemp&Health licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), jak również w innych krajach Unii Europejskiej.

Celem nawiązania współpracy oraz podpisania kolejnej umowy dotyczącej importu marihuany medycznej jest dywersyfikacja dostawców oraz producentów z różnych kontynentów, co pozwoli Emitentowi zmniejszyć ryzyko utraty możliwości importu i sprzedaży Produktów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności związanych z produkcją lub dostawą Produktów od jednego z dostawców. Przedmiotowa Umowa dotyczy importu marihuany medycznej z Kanady. Przedmiotem umowy jest zachowanie w poufności wszelkich informacji ujawnionych przez strony w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia. Umowa obowiązuje przez okres 5 lat. Zawarcie Umowy nie rodzi po żadnej ze stron zobowiązań finansowych, natomiast jest pierwszym formalnym etapem w negocjacjach związanych z rozpoczęciem współpracy Emitenta, Agenta i Producenta.

Zarząd zaznacza, iż rozpoczęcie dystrybucji marihuany medycznej jest strategicznym celem działalności Emitenta oraz będzie miało istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta Zarząd przewiduje iż w początkowym okresie po rozpoczęciu dystrybucji import Produktów wyniesie co najmniej 120 kg na miesiąc. Zarząd zaznacza, iż w chwili obecnej wzrasta zapotrzebowanie na marihuanę medyczną w polskich aptekach oraz nie wyklucza możliwości sprzedaży Produktów z wysoką zawartością THC w innych krajach Unii Europejskiej.

W dniu dzisiejszym otrzymała datowane na 30.07.2022 roku oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta od Pana Michała Hazubskiego. Wskazanym w oświadczeniu powodem rezygnacji jest zaangażowanie się w inny projekt, który nie pozwoli na łączenie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z innymi obowiązkami.

Spółka ponadto informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu jednego ze swoich członków tj. Pana Radomira Woźniaka do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres 3 (trzech) miesięcy.

 

W związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru,
Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie
publikuje poniżej treść dokumentu ofertowego w rozumieniu art. 37a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz spółkach publicznych oraz formularz zapisu na akcje, o których mowa powyżej. 

Ponadto, Zarząd  Hemp&Health S.A. wskazuje,
iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii H jest dokument ofertowy, opublikowany na stronie Emitenta (odnośnik poniżej),
wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Osoby zainteresowane objęciem akcji serii H w ramach puli zarządu
proszone są o kontakt mejlowy pod adresem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Pliki do pobrania:

Dokument Ofertowy

Dokument Ofertowy - SUPLEMENT NR 1

Formularz zapisu

Tekst jednolity statutu

Raport za rok 2021

 

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII, ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

PRZECHODZĄC DALEJ
SKŁADAJĄ PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE ZAMIESZKUJĄ ANI NIE MAJĄ SIEDZIBY W ŻADNYM INNYM Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA, ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”), A TAKŻE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PAŃSTWO NIE PRZEKAZYWAĆ ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI ŻADNEJ OSOBIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TAKA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA. PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

 

PRZECHODZĘ DALEJ

W dniu 29 czerwca 2022 roku Zarząd zawarł umowę z kolejnym partnerem z siedzibą w Chinach na podstawie, której Emitent został autoryzowanym dystrybutorem na Polskę oraz może sprzedawać w pozostałych krajach testy antygenowe do samokontroli wykrywające jednocześnie covid-19 i grypę typu A/B (tzw. 'testy combo') („Umowa”).
Ceny produktów objętych Umową uzależnione będą od wielkości zamówień. Emitent prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami na ww. produkty.
Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i obowiązuje przez okres sześciu miesięcy.

W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd zawarł z zakładem farmaceutycznym („Partner”) list intencyjny, którego celem jest przygotowanie kompletu dokumentów obejmujących umowy: 1) o zakazie konkurencji 2) serwisowej (technicznej) i 3) dystrybucyjnej, której przedmiotem będzie przyjęcie przez Partnera roli oficjalnego dystrybutora konopi medycznych zawierających ponad 0,3% THC w oparciu o uzyskane w terminie późniejszym przez Emitenta stosowne zezwolenia przed URPL i GIF.

Partner jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce podmiotów z branży farmaceutycznej, jest producentem wyrobów medycznych, leków gotowych, jak również suplementów diety i kosmetyków oraz posiada wieloletnie doświadczenie w rejestracji w Polsce leków i substancji recepturowych, co będzie znaczącym wsparciem merytorycznym dla zespołu Emitenta w procesach rejestracji wybranych produktów.

List intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji stron do zawarcia definitywnej umowy i nie tworzy prawnie wiążącego zobowiązania jakiejkolwiek natury, w szczególności fakt jego podpisania, nie może być uznawany za zawarcie umowy przedwstępnej zgodnie z kodeksem cywilnym. Prawnie wiążące zobowiązania powstaną dopiero po zawarciu ostatecznych umów.

Zarząd HempAndHealth S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku zawarł umowę z partnerem z siedzibą w Chinach na podstawie, której Emitent został autoryzowanym dystrybutorem na Polskę i Unię Europejską m.in. testów PCR na obecność wirusów monkeypox (małpia ospa) oraz orthopox (ospa prawdziwa, ospa krowia, ospa końska, ospa wielbłądzia) (Umowa). Ceny produktów objętych Umową uzależnione będą od wielkości zamówień. Emitent prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami na ww. produkty.
Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i obowiązuje przez okres jednego roku. Umowa zawiera zapisy dotyczące możliwości przedłużenia Umowy o kolejny rok.

Zarząd Hemp&Health S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku zawarł umowę dystrybucyjną dotyczącą importu surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego, zawierającego ponad 0,3% THC - tzw. marihuany medycznej („Umowa”). Stroną Umowy jest podmiot z siedzibą na obszarze Unii Europejskiej należący do dużej grupy farmaceutycznej („Partner”). Zgodnie z zawartą Umową Spółka zamówi łącznie co najmniej 120 kg suszu kwiatowego lub 12 l ekstraktu o pełnym spektrum rocznie. Umowa została zawarta na 3 lata od dnia jej podpisania. Umowa jest kolejnym krokiem w procesie rejestracji suszu i oleju konopnego do celów medycznych, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku.

Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych, m.in. w przypadku nieprzestrzegania przez Partnera warunków dostawy produktów uzgodnionych przez strony Umowie, Spółka ma prawo żądać od Partnera kary umownej w wysokości 0,05% ceny produktów za każdy dzień zwłoki. Spółka jest również uprawniona do dochodzenia, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Hemp&Health planuje w możliwie najkrótszym czasie uruchomić procedurę uzyskania licencji na import oraz rejestrację surowca farmaceutycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

W dniu 23 maja 2022 roku Emitent zawarł umowę o współpracy z Navalem - byłym żołnierzem Jednostki Wojskowej GROM.
Umowa przewiduje udostępnienie przez Navala: 1) swojej marki osobistej (wizerunku) na potrzeby sprzedaży przez Emitenta plecaka ewakuacyjnego („Plecak Navala” lub „Plecak”), 2) swojej wiedzy i know-how na potrzeby konfigurowania zawartości Plecaka, 3) swoich kanałów społecznościowych na potrzeby promocji Plecaka oraz dodatkowo 4) wspieranie przez Navala sprzedaży Plecaka, w szczególności poprzez dedykowane działania marketingowe.
Zgodnie z umową, do obowiązków Hemp&Health należy przygotowanie oferty produktowej, czyli skonfigurowanie zawartości Plecaka Navala, dystrybucja i bieżąca obsługa detaliczna i hurtowa sprzedaży Plecaka w Polsce i za granicą - w tym na stronie www.HHSA.eu - oraz promocja i marketing Plecaka oraz obsługa domeny www.PlecakNavala.pl.

W dniu 23 maja 2022 roku Spółka uruchomiła pod adresem www.HHSA.eu platformę sprzedażową do obsługi podmiotów biznesowych w Polsce i za granicą.
www.HHSA.eu, to platforma na której można zamówić pakiety żywnościowe i higieniczne, produkty konopne, produkty medyczne, produkty FMCG oraz inne produkty oferowane przez partnerów Hemp&Health.

Oferta platformy kierowana jest do klienta biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem agend i agencji obsługujących zamówienia federalne USA, NATO, US Army oraz kilkudziesięciu agend ONZ.

Wybrane produkty z oferty zaprezentowanej na platformie www.HHSA.eu mogą być produkowane pod markami własnymi klientów.

Na platformie nabyć także można skierowany do klienta detalicznego Plecak ewakuacyjny, który został opracowany w oparciu o umowę o współpracy z Navalem - byłym żołnierzem Jednostki Wojskowej GROM: więcej o tej umowie można przeczytać w Raporcie ESPI nr 10/2022.

W dniu 11 maja 2022 roku Emitent zawarł z firmą dystrybucyjną umowę, której przedmiotem jest konfekcjonowanie i dystrybucja indywidualnych pakietów żywnościowych produkowanych przez Hemp&Health S.A. Umowa została zawarta celem rozpoczęcie przez Emitenta działalności polegającej na hurtowej produkcji pakietów żywnościowych, higienicznych pakietów godnościowych i zestawów migracyjnych, przeznaczonych do dystrybucji na terenach objętych konfliktami zbrojnymi lub na terenach wymagających wsparcia organizacji humanitarnych. Emitent planuje dystrybucję pakietów w Polsce, Europie oraz innych miejscach na świecie, w których prowadzone są operacje z udziałem agend ONZ lub sił NATO

Aktualności

Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Dodano: 16.11.2023

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").W ramach... Czytaj więcej

Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta oraz zawarcie listu intencyjnego.

Dodano: 09.11.2023

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie... Czytaj więcej

Strategia Spółki na lata 2024-2025

Dodano: 08.11.2023

Zarząd Hemp & Health S.A. prezentuje strategię rozwoju Spółki na lata 2024-2025. W nadchodzących latach Spółka planuje w ramach swojej Grupy Kapitałowej (GK) skoncentrować się na stworzeniu i zarządzaniu pełnym łańcuchem... Czytaj więcej

Rezygnacja z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną

Dodano: 04.11.2023

Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z nabycia udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną. Decyzja wynika z faktu uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez THC Pharma S.A., to jest spółkę... Czytaj więcej

Uzyskanie zgody na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez spółkę z grupy kapitałowej

Dodano: 02.11.2023

W dniu 01/11/2023 roku powziął informację o wpłynięciu decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (“GIF”) dotyczącej udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przez spółkę THC Pharma S.A. w której Emitent posiada akcje... Czytaj więcej

Podpisanie umowy z dostawcą marihuany medycznej przez spółkę stowarzyszoną

Dodano: 06.10.2023

W dniu 06.10.2023 spółka stowarzyszona Emitenta, to jest THC Pharma S.A., w której Emitent posiada 50% kapitału zakładowego i głosów, podpisała z niemieckim dystrybutorem konopi medycznych („Sprzedawca”) umowę na wyłączność... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
Jana Styki 23
03-928 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

Formularz kontaktowy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2023 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Health S.A.