Zarząd Hemp & Health S.A., poprzednio Hem & Wood S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczy ego KRS („Sąd Rejestrowy”) z dnia 21.09.2020 roku.

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2 635 000 zł do kwoty 2 922 000 zł tj. o kwotę 287 000 zł poprzez rejestrację 2 870 000 akcji serii G. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 29 220 000.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na:
a) 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 9 000 000 akcji zwykłych imiennych serii C,
d) 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 10 350 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
f) 2 870 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G

Zarząd Hemp & Health S.A., poprzednio Hemp & Wood S.A., z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany firmy oraz zmiany treści statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS („Sąd Rejestrowy”) z dnia 08.09.2020 roku.

Nowa firma Emitenta brzmi:
„Hemp & Health Spółka Akcyjna”

Dotychczasowa firma Emitenta brzmiała:
„Hemp & Wood Spółka Akcyjna”.

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany statutu Spółki, dokonane uchwałą nr 3, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.05.2019 roku oraz zmiany statutu Spółki dokonane uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 roku, których zestawienie Emitent załącza do niniejszego komunikatu.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24/08/2020 roku zawarł z firmą polską (dalej „Partner”) umowę dotyczącą dostarczania ksantohumolu, który jest naturalnym flawonoidem ekstrahowanym z chmielu, który należy – podobnie jak konopie – do rodziny konopiowatych.
Zgodnie z umową Partner jest gotowy do dostarczania najwyższej jakości ksantohumolu powyżej 99% (HPLC) w ilościach przemysłowych co jest unikatem na skalę światową, bazując na własnej innowacyjnej technologii produkcji. Partner zaproponował bardzo atrakcyjne warunki finansowe, wsparcie know-how oraz zaplecze B+R, jak również zadeklarował pomoc w opracowywaniu produktów bazujących na ksantohumolu.
W oparciu o półprodukt którym będzie ksantohumol, Emitent planuje opracować własne formuły, a następnie produkować je w formie kropli, granulek lub tabletek, które mają mieć szczególnie zastosowanie jako środki przeciwwirusowe lub antydepresyjne. Emitent nie wyklucza, iż gama produktów będzie się w przyszłości rozszerzać. Wszelkie produkty mają być docelowo zarejestrowane jako preparaty homeopatyczne lub suplementy diety w stosownych urzędach rejestrujących lub nadzorujących produkcję i sprzedaż w/w produktów oraz docelowo mają być wytwarzane pod markami własnymi klientów Emitenta.
Ksantohumol jest substancją chemoprewencyjną o szerokim spektrum działania: działa z siłą porównywalną do antybiotyków oraz ma właściwości antywirusowe.
Badania wykazały, iż aplikacja wyciągu z chmielu już po zakażeniu komórek wpływała na przebieg zakażenia: obserwowano zmniejszenie ilości wirusów uwalnianych przez zakażone komórki nawet kilkudziesięciu procent. To z kolei wskazuje na efekt ochrony przed zakażeniem. Ocenia się, że ksantohumol wbudowuje się w otoczkę wirusa, co prowadzi do jego uszkodzenia. Drugi zaobserwowany mechanizm wskazuje możliwość blokowania przemieszczania wirusa do jądra komórkowego we wnętrzu komórek, uniemożliwiając przejęcie kontroli nad działaniem komórki i syntezę potomnych wirusów. Autorzy badań wykazali ponadto, że ksantohumol przywraca zaburzoną przez wirus grypy równowagę oksydoredukcyjną, m.in. zwiększając poziom glutationu, który ulega wyczerpaniu w związku z infekcją wirusową. Silne działanie antyutleniające chmielu powoduje, że w komórkach hamowane są mechanizmy, które sprzyjają namnażaniu wirusów grypy, a same komórki stają się odporniejsze na uszkodzenia, np. zmniejsza się peroksydacja lipidów i uszkodzenia błon komórkowych.
Emitent zadecydował o publikacji niniejszego raportu ze względu na fakt, iż wdrożenie do sprzedaży z sukcesem produktów bazujących na ksantohumolu może mieć w przyszłości istotny wpływ na generowane przez Emitenta przychody.

W związku z pytaniami dziennikarza Pulsu Biznesu, które wpłynęły do spółki, Zarząd Emitenta poniżej publikuje udzielone odpowiedzi i informuje, że ma świadomość obowiązującego stanu prawnego i uzyskał na tę okoliczność profesjonalne wsparcie prawne oraz stosuje się do obowiązujących przepisów:

Na jakich zasadach państwa spółki prowadzą sprzedaż testów na stronach internetowych i w jaki sposób weryfikują to, że kupującymi są profesjonalni użytkownicy?

Testy PCR, Elisa oraz tzw. „szybkie testy”, które nasza spółka ma w ofercie są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki in vitro lub do użytku podczas konsultacji lekarskiej.
Ponieważ naszymi odbiorcami są odbiorcy hurtowi, ryzyko, iż nabywca nie będzie profesjonalnym użytkownikiem jest minimalne, gdyż nasza sprzedaż nie jest skierowana do odbiorcy detalicznego.
Chciałbym podkreślić, iż dodatkowym elementem zabezpieczającym przed nieprawnym nabyciem testów jest fakt, iż na stronach należących do Hemp&Wood, nie ma możliwości bezpośredniego zakupu testów: można jedynie wypełnić formularz wskazujący na zainteresowanie nabyciem produktu, czego następstwem jest kontakt naszego przedstawiciela z potencjalnym klientem oraz jego weryfikacja na tym etapie.


Czy dysponują państwo analizami prawnymi, potwierdzającymi legalność prowadzonej przez państwa sprzedaży testów?
Tak. Posiadamy opinię prawną. Zgodnie z nią, informacje o sprzedawanych produktach nie mogą w żaden sposób sugerować, że produkty te mogą być stosowane samodzielnie przez pacjenta, oraz umieszczanie na opakowaniu informacji „Produkt wyłącznie do użytku podczas konsultacji lekarskiej”, co stanowi wyraźny i jednoznaczny argument przemawiający za brakiem przeznaczenia Produktu do samodzielnego używania.
Taka informacja widnieje na naszym opakowaniu testu na COVID-19.

Zarząd Emitenta informuje, że z dniem 05/08/2020 rozpoczął sprzedaż hurtową szybkich testów na przeciwciała koronawirusa COVID-19 we własnych opakowaniach jednorazowych pod marką Hemp&Health w dystrybucji tradycyjnej oraz na stronie www.szybkitest.com.pl.
Test umożliwia szybkie przesiewowe typowanie osób z infekcją wirusem 2019-nCoV spośród grupy podwyższonego ryzyka. Diagnostyka przesiewowa stosowana w połączeniu z wywiadem epidemiologicznym jest alternatywą dla pomiaru temperatury ciała. Szerokie zastosowanie szybkiego testu na obecność IgM i IgG umożliwia typowanie większej liczby pacjentów do izolacji oraz dalszej diagnostyki genetycznej. Emitent planuje również sprzedaż testów na specjalne zamówienia pod markami własnymi swoich klientów.
W ocenie Emitenta, informacja jest istotna ze względu na fakt, iż sprzedaż w/w testów pod własną marką może wygenerować przychody istotnie wpływające na wysokość łącznych przychodów Emitenta w kolejnych miesiącach i tym samym wpłynąć na wycenę akcji Emitenta.

Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 22.05.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 05.06.2020 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 06.07.2020 roku.

2) Data przydziału akcji:
01.07.2020 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe
06.07.2020 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Nie więcej niż 8.783.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

4) Liczba akcji serii G objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:
1/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 1.053.459,
2/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 1.558.042,
3/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 258.499.

Suma objętych akcji serii G: 2.870.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Poziom objęcia emisji akcji serii G: ok. 32,68 proc.

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
0,33 zł

7) Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje serii G zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- 348 osoby w transzy zapisów podstawowych,
- 78 osoba w transzy zapisu dodatkowego,
- 3 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
- 348 osobom w transzy zapisów podstawowych,
- 78 osobie w transzy zapisu dodatkowego,
- 3 osobom w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
1/ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 70.335 zł;
2/ wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
3/ sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: opublikowany w dniu 05.06.2020 r., raportem ESPI nr 27/2020.
4/ promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

- - -
Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent") informuje, iż w dniu 07.07.2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. oraz § 13 statutu, podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu Emitenta Pana Michała Hazubskiego i powierzyła mu funkcję członka Zarządu.

Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku zawarł z polską firmą Tech Robotics sp. z o.o. umowę na wyłączność, obejmującą dystrybucję robotów dezynfekujących BV Prevent w Polsce i za granicą oraz określającą zasady warunkowego nabycia części lub całości udziałów Tech Robotics sp. z o.o. W ramach planowanej współpracy Emitent planuje uruchomienie ogólnopolskiej sieci franczyzowej oraz sprzedaż według modelu biznesowego Robot As a Service.

Olbrzymie zapotrzebowanie w Polsce i na świecie na usługi oraz produkty związane z wykorzystaniem robotów dezynfekujących skłoniło Emitenta do zaangażowania się w ten bardzo perspektywiczny rynek. Emitent informuje, że będzie pierwszą spółką w Polsce świadczącą ten typ usług z wykorzystaniem robota BV Prevent, dzięki czemu powinien wypracować znaczącą przewagę konkurencyjną. Do współpracy Emitent planuje wykorzystać swoje bogate kontakty zarówno w Polsce, jak i w Europie, Australii oraz Ameryce Północnej.

Podczas gdy tradycyjne metody odkażania są czasochłonne i kosztowne, światło ultrafioletowe jest jednym z głównych sposobów walki z koronawirusem, gdyż światło UV-C posiada energię wystarczającą do przerwania wiązań chemicznych wirusów i niszczy ich warstwę lipidową. Lampy ultrafioletowe zainstalowane na samojezdnych robotach są z powodzeniem wykorzystywane do eliminacji drobnoustrojów obecnych zarówno w powietrzu, jak i na powierzchniach: w szkołach, szpitalach, przychodniach, centrach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych, biurach, fabrykach, halach czy środkach komunikacji.

W przypadku wirusów, badania potwierdziły skuteczność dezynfekcji za pomocą promieniowania UV-C na poziomie 99,99 proc. Wykorzystując lampy ultrafioletowe robot BV Prevent usuwa wszelkie patogeny, niszcząc ich struktury RNA i DNA bez narażania personelu szkoły czy szpitala na ryzyko infekcji. Sterylizacja za pomocą UV-C jest nie tylko efektywna, ale też ekonomiczna i bezpieczna, gdyż nie wymaga używania chemikaliów.

Przewiduje się, że w 2023 r. wartość rynku robotów mobilnych przekroczy 54 mld USD. Roboty UV-C działają już m.in. w 2 tysiącach placówek w Chinach, jak również we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.

W przypadku nabycia udziałów w Tech Robotics sp. z o.o. Emitent nie wyklucza wprowadzenia akcji tejże spółki na rynek giełdowy w Polsce lub za granicą. Strona internetowa projektu: www.BVprevent.com.

W związku z pytaniami inwestorów, Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że jego celem jest możliwie jak najszybsze wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Rynek NewConnect”) akcji serii G z trwającej obecnie emisji z prawem poboru.

Zarząd Emitenta wskazuje, że według jego wiedzy uzyskanej po konsultacjach z autoryzowanymi doradcami Rynku NewConnect, warunkiem pomyślnego ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na Rynku NewConnect jest prowadzenie działalności operacyjnej oraz generowanie przez wnioskodawcę (emitenta) przychodów z działalności operacyjnej.

Działania Zarządu Emitenta od zakończenia emisji akcji serii F podporządkowane były wdrożeniu nowej strategii działalności Emitenta, a tym samym prowadzeniu działalności operacyjnej w realizacji strategii oraz generowaniu przychodów z działalności operacyjnej. Po początkowym nacisku na działalność w sektorze „Wood”, w związku z ogólną sytuacja rynkową, Emitent podjął decyzję o modyfikacji strategii i położeniu nacisku na sektor „Health”. Informację o tym Emitent opublikował w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2020 z dnia 28 maja 2020 roku.

Zarząd wskazuje, że rozpoczęcie działalności w sektorze „Health” pozwoliło Emitentowi na wygenerowanie pierwszych znaczących przychodów, o czym mowa m.in. w raportach bieżących ESPI nr 29/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku oraz 31/2020 z dnia 9 czerwca 2020, co tym samym daje podstawy do oczekiwania kolejnych przychodów jeszcze w II kwartale 2020 roku. Zarząd Emitenta wskazuje, że przychody z prowadzonej obecnie działalności operacyjnej w sektorze „Health” ujęte będą w sprawozdaniu za II kwartał roku 2020.

Oznacza to, że według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta, w sierpniu 2020 roku możliwe będzie złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii G, po spełnieniu warunku opisanego powyżej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w odróżnieniu od akcji serii G, prawa poboru akcji serii G znajdujące się obecnie na rachunkach maklerskich akcjonariuszy, nie będą wprowadzone do obrotu na Rynku NewConnect.

Zarząd przypomina, że termin wykonania prawa poboru przypada na 22 czerwca 2020 roku, a najpóźniej dzień wcześniej dom maklerski musi zaksięgować wpłatę ceny objęcia akcji.

W nawiązaniu do raportu ESPI 29/2020 Zarząd Emitenta informuje, iż otrzymał kolejne zamówienie na 40 tysięcy szybkich testów na obecność koronawirusa COVID-19 IgG/IgM. Wartość zamówienia wynosi 1.560.000 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) plus VAT. W dniu dzisiejszym na rachunek bankowy Emitenta wpłynęła zaliczka na otrzymane zamówienie. O uzyskaniu kolejnych zamówień Emitent będzie informował w raportach bieżących ESPI.

Zarząd Hemp & Wood S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 24.05.2020 roku w zakresie publikacji treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Emitenta w tym dniu 22.05.2020 roku, informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jak również w ramach raportu bieżącego ESPI zostaje opublikowane ogłoszenie dotyczące warunków oferty nabycia akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz realizacji prawa poboru.

Jednocześnie zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje wzór formularza zapisu na akcje jak i pełną treść ww. ogłoszenia dotyczącego emisji akcji serii G oraz dokument Informacyjny, który został sporządzony celem dochowania wymagań przewidzianych w art. 37a. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Odnośnik do plików: KLIKNIJ TUTAJ

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 08/06/2020 roku, podpisał umowę dotyczącą sprzedaży przez Emitenta szybkich testów na obecność koronawirusa COVID-19 IgG/IgM oraz otrzymał zamówienie na 10 tysięcy sztuk tych testów. Wartość otrzymanego zamówienia wynosi 390 tys. zł i tym samym znacząco wpłynie na wyniki Emitenta w II kwartale 2020 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że prowadzone są rozmowy handlowe mające na celu otrzymanie kolejnych zamówień na dostarczenie przez Emitenta szybkich testów na obecność koronawirusa COVID-19 IgG/IgM. O uzyskaniu kolejnych zamówień Emitent będzie informował w raportach bieżących ESPI. Zarząd Emitenta wskazuje, że zawarcie przedmiotowej umowy i uzyskanie opisanego powyżej zamówienia stanowi potwierdzenie słuszności decyzji Emitenta o położeniu nacisku na działalność w obszarze ochrony zdrowia („Health”).

Aktualności

Rezygnacja członka zarządu i delegacja członka rady nadzorczej

Dodano: 01.08.2022

W dniu dzisiejszym otrzymała datowane na 30.07.2022 roku oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta od Pana Michała Hazubskiego. Wskazanym w oświadczeniu powodem rezygnacji jest zaangażowanie się w inny... Czytaj więcej

Dokumenty dotyczące Emisji akcji serii H

Dodano: 20.07.2022

  W związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie publikuje poniżej treść dokumentu ofertowego... Czytaj więcej

Emisja Akcji Serii H

Dodano: 20.07.2022

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ... Czytaj więcej

Hemp&Health zawarł umowę na podstawie której został autoryzowanym dystrybutorem testów do s…

Dodano: 29.06.2022

W dniu 29 czerwca 2022 roku Zarząd zawarł umowę z kolejnym partnerem z siedzibą w Chinach na podstawie, której Emitent został autoryzowanym dystrybutorem na Polskę oraz może sprzedawać w pozostałych... Czytaj więcej

HempAndHealth podpisał z zakładem farmaceutycznym list intencyjny dotyczący dystrybucji w Polsce …

Dodano: 28.06.2022

W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd zawarł z zakładem farmaceutycznym („Partner”) list intencyjny, którego celem jest przygotowanie kompletu dokumentów obejmujących umowy: 1) o zakazie konkurencji 2) serwisowej (technicznej) i... Czytaj więcej

HempAndHealth zawarł umowę na podstawie której został autoryzowanym dystrybutorem testów wykryw…

Dodano: 27.06.2022

Zarząd HempAndHealth S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku zawarł umowę z partnerem z siedzibą w Chinach na podstawie, której Emitent został autoryzowanym dystrybutorem na Polskę i Unię Europejską m.in... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
WeWork Hotel Europejski
Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

Formularz kontaktowy

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Wood S.A.